Στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 09:30-14.00 στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα συνάντηση της Πλατφόρμας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» αναφορικά με την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα.

Στη συνάντηση κλήθηκαν μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών» καθώς επίσης οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα, όπως εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις  του κλάδου, η Ομάδα της Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα όπως επίσης εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ.