Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Αγροδιατροφή» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του τομέα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην μέχρι σήμερα δραστηριότητα της πλατφόρμας «Αγροδιατροφή» της ΓΓΕΤ για τη διαμόρφωση της ισχύουσας Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, καθώς επίσης στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων μέσα από την λειτουργία της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για την ανάδειξη ερευνητικών δράσεων, που αφορούν στον εν λόγω τομέα.