Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Την συνάντηση χαιρέτησαν οι Γενικοί Γραμματείς:

Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής
Βιομηχανίας, κ. Ιωάννης Κυριακού

Συμμετείχαν στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.