Στις 24  Ιανουαρίου  2014 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων, εθνικοί εκπρόσωποι για τον τομέα στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα Υγείας και Φαρμάκων, βασικές επιχειρήσεις καθώς και Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Συντονίστρια της πλατφόρμας ήταν η Δρ. Μαρία Χριστούλα,  στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ