Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Υγεία και Φάρμακα» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Πέμπτη 19 Μαϊου 2016 και ώρα 11:00 μ.μ. Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του τομέα για τις εξελίξεις σχεδιασμού προκηρύξεων δράσεων.

Επίσης λόγω της επικείμενης προκήρυξης, η οποία σχεδιάζεται από την ΓΓΕΤ ως μια ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», έγινε προσπάθεια ανάδειξης και προτεραιοποίησης θεματικών περιοχών, που αφορούν στον εν λόγω τομέα. Η παραπάνω Δράση εντάσσεται στις Δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.