Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΚ του τομέα «Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου2021 – 2027.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων που απέστειλαν στην ΓΓΕΚ τα μέλη της ΣΟΕ, σε σχετικό, δομημένο ερωτηματολόγιο που τους είχε σταλεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί κατά την συνάντηση της συμβουλευτικής στις 27/1/2021.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.