Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 4η διαδικτυακή συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας για τον τομέα «Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου2021 – 2027.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση των ενδεικτικών προτεραιοτήτων του τομέα, μετά την οριστικοποίηση των περιοχών παρέμβασης που είχε πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη συνάντηση.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.