Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 7η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων και εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που πραγματοποίησε η ΓΓΕΚ στο διάστημα 12/7-6/9/2021 και η επεξεργασία των προτάσεων για την οριστικοποίηση των Περιοχών Παρέμβασης και Προτεραιοτήτων.