Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 8η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων και εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνέχιση της επεξεργασίας από τα μέλη της Σ.Ο των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που πραγματοποίησε η ΓΓΕΚ στο διάστημα 12/7-6/9/2021 για την οριστικοποίηση των Περιοχών Παρέμβασης και Προτεραιοτήτων του Τομέα.