Γενικές Πληροφορίες

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5127/30.10.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: «Τροποποίηση Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV “Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1968/23.08.2019, ΑΔΑ: 6ΠΩ0465ΧΙ8-1ΠΖ).