Γενικές Πληροφορίες

Τροποποίηση της 41747/18.3.2019 Απόφασης (ΑΔΑ: Ω63Β4653ΠΣ-ΙΜΟ) «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και μη-επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας».

Με την οποία ορίζεται νέα προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέχρι και την 17η Απριλίου 2019