Γενικές Πληροφορίες

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

Η ΓΓΕΤ, αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», υπενθυμίζει στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης, ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Εφιστάται η προσοχή στους δυνητικούς δικαιούχους η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς «Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων της Δράσης».