Γενικές Πληροφορίες

Συχνές – ερωτήσεις – απαντήσεις για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα X (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης  και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.