1. Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Υποβλήθηκαν υποβλήθηκαν τριακόσιες δύο (302) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό  112,46  εκ. ευρώ.