Γενικές Πληροφορίες

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» με Κωδικό ΟΠΣ 1806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»