Στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2016, και ώρα 10.30 στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα συνάντηση της Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» αναφορικά με την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη  επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ.

Επισυνάπτεται Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη, το Δελτίο Συμμετοχής και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης.