Στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2016, και ώρα 10.30-14.30 στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα συνάντηση της Πλατφόρμας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» αναφορικά με την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» καθώς επίσης οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις  του κλάδου, η Ομάδα της Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 (Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των Πόρων και Πρώτων Υλών), εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα του Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα όπως επίσης εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη  επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ.

Επισυνάπτεται Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη, Δελτίο Συμμετοχής της εκδήλωσης, το Κείμενο Εργασίας με Παράρτημα του, καθώς επίσης οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης.