Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020 για την διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων και για την διερεύνηση δημιουργίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ως μέλη της Ομάδας Εργασίας  εθνικοί εκπρόσωποι για το Περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης και της Κλιματικής Αλλαγής στο 7ο ΠΠ για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων (ΣΕΒ), εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα Περιβάλλον, εκπρόσωποι βασικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ΓΓΕΤ.

Σκοπός της Συνάντησης μεταξύ άλλων ήταν η προσπάθεια ανάδειξης ερευνητικών προτεραιοτήτων και η δημιουργία σχεδίου δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας είναι ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, Χημικός Πολυτεχνείο Άαχεν (PhD, Msc, MBA), Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ειδ. Πρόγρ. Συνεργασία «Περιβάλλον συμπερ. και της Κλιματικής Αλλαγής» του 7ου ΠΠ της ΕΕ, Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος στην Σκιώδη Επιτροπή της Κοινωνικής Πρόκλησης 5»: «Δράση για το Κλίμα, το Περιβάλλον, την Αποδοτικότητα των Πόρων και των Πρώτων Υλών» και Αναπλ. Εθνικό Σημείο Επαφής για την ίδια κοινωνική πρόκληση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΩΝ» 2020, Στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.