Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του τομέα για τις εξελίξεις σχεδιασμού προκηρύξεων δράσεων αφού μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΓΓΕΤ και DG REGIO (Ε.Ε.) στις 19/4/2016, προέκυψε άρση των αιρεσιμοτήτων και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για πιλοτική δράση στον τομέα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Επίσης λόγω της επικείμενης προκήρυξης, η οποία σχεδιάζεται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως μια ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», έγινε προσπάθεια ανάδειξης και προτεραιοποίησης θεματικών περιοχών, που αφορούν στον εν λόγω τομέα. Η παραπάνω Δράση εντάσσεται στις Δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε Πρόσκληση Συνάντησης, Ημερησία Δίαταξη, Παρουσιάσεις.