προσδιορισμός των προτεραιοτήτων στον τομέα της  Eνέργειας βασίστηκε σε μια διαδικασία διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν 30 μέλη της Πλατφόρμας  Ενέργειας.
Ζητήθηκε, σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο,  να προταθούν δραστηριότητες που, αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του τομέα (π.χ. εκσυγχρονισμό, διαφοροποίηση κ.λπ.) και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους καθώς και να επηρεάσουν άλλους κλάδους της οικονομίας. Συγκεντρώθηκαν 107 προτάσεις σε επίπεδο δραστηριοτήτων (activities).  Οι  δραστηριότητες  αυτές χαρτογραφήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και πέρασαν από  μια πρώτη φάση επιλογής στη βάση των εξής κριτηρίων:
  • ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
  • ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΑΛΛΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (π.χ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις/ Κοινωνικές επιπτώσεις)
Προέκυψαν με αυτόν τον τρόπο 18 ομάδες δραστηριοτήτων  (συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων που αφορούν την αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων και μελέτες) που αποτελούν 18 εν δυνάμει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες θα ιεραρχηθούν περαιτέρω στη βάση της δυνατότητάς τους να αποτελέσουν μελλοντικούς πόλους οικονομικής δραστηριότητας με σημαντική προστιθέμενη αξία, και να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.
Επισυνάπτονται
  1. το  αναμορφωμένο  Κείμενο  Βάσης με ενσωματωμένες  παρατηρήσεις μελών της Πλατφόρμας (συγκεκριμένα παρατηρήσεις για την Κυματική  Ενέργεια (σ.66),  από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου  (σ.116),  παρατηρήσεις- συμπληρώσεις στα Σχήματα 32 και 33 (σ.106,107,108)): ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ  ENERGY rev1 sept 2014.doc
  2. η παρουσίαση των ομάδων δραστηριοτήτων (με τη μορφή Αναπτυξιακών Προκλήσεων, Ειδικών στόχων και Ενδεικτικών δραστηριοτήτων) όπως προέκυψαν από  την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων , την ομαδοποίηση  των  απαντήσεων και  το «φιλτράρισμα» από  τη ΓΓΕΤ, στη βάση πάντα των βασικών κριτηρίων που είχαν τεθεί . Ή ομαδοποίηση αυτή ετέθη υπόψιν των μελών της πλατφόρμας  στο πλαίσιο του 2ου γύρου διαβούλευσης  και ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις τους. (GGET RIS3 ENERGY comments 2nd round _FIN.docx)