Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Όμαδας Εργασίας του τομέα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην μέχρι σήμερα δραστηριότητα της πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» της ΓΓΕΤ για τη διαμόρφωση της ισχύουσας Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, καθώς επίσης στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων μέσα από την λειτουργία της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για την ανάδειξη ερευνητικών δράσεων, που αφορούν στον εν λόγω τομέα. Έγινε συζήτηση σχετικά με την πρόταση δημιουργίας πιλοτικής δράσης στον τομέα Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς επίσης προσπάθεια επιλογής συγκεκριμένων προτεραιότητων για την ανάδειξη αυτής της πιλοτικής δράσης.