Η ΓΓΕΤ έχει συγκροτήσει πλατφόρμα – δίκτυο  για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας με σκοπό να διαβουλευτεί στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η πλατφόρμα λειτουργεί στo πλαίσιo της  εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) της ΓΓΕΤ και της προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Στην πλατφόρμα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον παραγωγικό χώρο που αντιπροσωπεύουν την αλυσίδα του συμπλέγματος του τομέα Αγροτικής παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, με κύρια κριτήρια την δυναμική των κλάδων και την καινοτομικότητα που παρουσιάζουν στην παραγωγική διαδικασία.

Στην πλατφόρμα -δίκτυο συμμετέχουν επίσης, η ομάδα της εθνικής μας εκπροσώπησης στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Εθνικός εκπρόσωπος, Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος και εμπειρογνώμονας), εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), εκπρόσωποι Ερευνητικής κοινότητας (Ερευν. Κέντρων και ΑΕΙ) με δραστηριότητα στο τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, εκπρόσωπος του ΣΕΒΤ και βασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Αντικείμενο των συζητήσεων, μεταξύ άλλων, θα είναι η ανάδειξη των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων και η δημιουργία σχεδίου δράσεων που αφορούν στον τομέα «πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας» με κυρια προτεραιότητα την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή  και την ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του τομέα ώστε να καταστήσουμε την χώρα ανταγωνιστική στο παγκοσμιοποιημένο πλέον κοινωνικοοικονομικό σύστημα.

Επιθυμία μας είναι η πλατφόρμα – δίκτυο να λάβει πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν θεσμικές οντότητες σε τομείς όπου είναι κρίσιμοι και διαπιστώνονται κενά, αποφεύγοντας επικαλύψεις με ήδη υπάρχοντες θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν και παρέχουν χρήσιμο έργο.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία μόνιμων συνεργασιών μεταξύ της Ερευνητικής, Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.

Για το καλύτερο συντονισμό των συναντήσεων έχει οριστεί υπεύθυνος ο Παναγιώτη Χατζηνικολάου στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ (e-mail: hagin@gsrt.gr).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ