Κύριος σκοπός της δημιουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η περαιτέρω εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Ε& Τ για την Έξυπνη Εξειδίκευση του τομέα Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΤΔΒ). Η πλατφόρμα προσφέρει ουσιαστικά την δυνατότητα, μέσα από μια συμμετοχική- δυναμική διαδικασία, να επιτευχθεί ο εντοπισμός και η προτεραιοποίηση των Ε&Τ δράσεων που θα απευθυνθούν στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών και θα προωθήσουν την δημιουργία ανταγωνιστικών, καινοτομικών προϊόντων/υπηρεσιών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα και στην ανάταση της οικονομίας της χώρας. Στο προηγούμενο διάστημα η διαδικασία της διαβούλευσης εστιάστηκε κυρίως στον τομέα του Τουρισμού, έδωσε όμως σημαντικά αποτελέσματα και εντοπίστηκαν ανάγκες που αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση Τουρισμού–Πολιτισμού. Επομένως σήμερα, προκειμένου να προσεγγιστεί ο στόχος με όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο τρόπο, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • η επικαιροποίηση των έως σήμερα δεδομένων και η εστίαση σε συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς Τουρισμού–Πολιτισμού οι οποίες θα προωθούν την Ε & Τ και την αξιοποίηση της νέας γνώσης για την δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • η επέκταση της διαδικασίας στον τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών μέσω μιας γρήγορης σκιαγράφησης του χώρου, εντοπισμού των δυναμικών κλάδων και προσδιορισμού των αναγκών και ελλείψεων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Ε &Τ προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και η συνεισφορά του στην εθνική οικονομία.
    Λόγω της παντελούς έλλειψης χαρτογράφησης του τομέα των ΠΔΒ και του ευρύτατου και ετερόκλητου φάσματος δραστηριοτήτων, αρχικά πραγματοποιήθηκε εκτενής διερεύνηση και συγκέντρωση υπαρχόντων δεδομένων/μελετών και σειρά συναντήσεων με επιστήμονες -ερευνητές του χώρου και αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους, κυρίως του χώρου των Δημιουργικών Βιομηχανιών, που δραστηριοποιούνται και σε θέματα Πολιτισμού –Τουρισμού

Σκοπός των παραπάνω ενεργειών ήταν:

  • μια πρώτη αδρή σκιαγράφηση του τομέα των ΠΔΒ (οι οποίοι δεν είχαν εκπροσωπηθεί επαρκώς στην προηγούμενη διαβούλευση)
  • ο προσδιορισμός, στο μέτρο του δυνατού, παραγωγικών κλάδων που μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με το Ε&Τ οικοσύστημα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και να οδηγηθούν στην δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, καθώς και
  • ο εντοπισμός κατάλληλων εκπροσώπων που θα συνεισφέρουν στη διαβούλευση της πλατφόρμας και στις ομάδες εργασίας

Η έρευνα ανέδειξε κυρίως τρεις τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και συγκριτικά, δεν έχουν πληγεί αισθητά τα τελευταία χρόνια παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα. Με γνώμονα αυτή τη διαπίστωση προτάθηκε τελικά η διαμόρφωση των ακόλουθων τριών Ομάδων Εργασίας:

  1. Ομάδα των Τεχνολογικών εφαρμογών ( gaming, Augmented reality, digitizing, κλπ)
  2. Ομάδα Οπτικοακουστικών μέσων-πολυμέσων-κινηματογράφου (εικόνα, ήχος, μουσική, 2D,3D animation φωτισμός, παραγωγή, διαφήμιση)
  3. Ομάδα Σχεδίου (εσωτερική διακόσμηση/αρχιτεκτονικό (interior design), γραφιστικό, ψηφιακό (web-digital design), βιομηχανικό (Industrial design), μόδας(fashion design), κοσμήματος, κλπ)

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα και οι τρεις τομείς χαρακτηρίζονται από δραστηριότητες ανάπτυξης Ε&Τ, έχουν δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και αποτελούν πρόκληση για συνέργειες με το οικοσύστημα Πολιτισμού –Τουρισμού. O τομέας των οπτικοακουστικών παρουσιάζει ενδιαφέρουσα προοπτική εξέλιξης και προβλέπεται ότι θα καταλάβει τα επόμενα χρόνια το 80% του δικτυακού περιεχομένου. Ο τομέας των τεχνολογικών εφαρμογών παρουσιάζει άνθηση και εκπροσωπείται από ταλαντούχους δυναμικούς επαγγελματίες στη χώρα μας , ενώ το gi-cluster αποτελεί παράδειγμα εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στον χώρο του gaming.Τέλος ο τομέας του σχεδίου επιδεικνύει ιδιαίτερη εξαγωγική δραστηριότητα και με τη συμβολή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία.