Στα πλαίσια προετοιμασίας της νέας στρατηγικής της περιόδου 2021- 27 για τη στήριξη και αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών  της χώρας, καθώς και την επικαιροποίηση του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου 2014-20, η ΓΓΕΚ ζήτησε τον  Ιούνιο του 2021 τη συνδρομή του Μηχανισμού Υποστήριξης Πολιτικών της Ε. Επιτροπής (PSF Policy Support Facility, DG for Research and Innovation). Η συμβολή του PSF αφορούσε στην ανεξάρτητη αποτίμηση των 28 υποδομών Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-20 ώστε να συμβάλλουν σε μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για  την ενδυνάμωση του συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας μέσω και  της αύξησης της διεθνούς προβολής και ανταγωνιστικότητας των Ερευνητικών Υποδομών. Η αποτίμηση ανατέθηκε σε ομάδα διεθνών, υψηλού κύρους εμπειρογνωμόνων και επικεντρώθηκε στους κατωτέρω τρεις πυλώνες:

1. Αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και διοίκησης των Ερευνητικών Υποδομών (ΕΥ).
Αξιολόγηση της πολιτικής για την ανάπτυξη, λειτουργία και βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών.
2. Εθνικό πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές.
• Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένης και διαμόρφωσης συστάσεων για λήψη μέτρων και δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών που θα υποστηρίξουν με επιτυχία την βιωσιμότητά τους στο μέλλον.
• Δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη κοινών διαδικασιών και εργαλείων σχετικά με τη διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία, την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, την αξιολόγηση της πολιτικής, το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων, τη δημιουργία και ανάπτυξη spin offs και start ups,Τεχνολογικών Πάρκων κ.α.
3. Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ της στρατηγικής υποστήριξης των ΕΥ και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προκειμένου να διασφαλισθεί η ευθυγράμμιση των στόχων τους.

Η αποτίμηση κατέληξε στην συγγραφή Τελικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνεται σειρά Συστάσεων με  την προοπτική  ότι η λειτουργία και αποδοτικότητα των ΕΥ  θα βελτιστοποιηθεί  κατά την περίοδο 2021-2027 μέσα από την υιοθέτηση  ενός  μοντέλου  μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας που θα προάγει την επιστημονική αριστεία ενώ, παράλληλα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων. Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών του PSF, ετοιμάσθηκε κείμενο βάσης  με τις βασικές πληροφορίες για τις 28 ερευνητικές υποδομές και το γενικότερο σύστημα  έρευνας και καινοτομίας της χώρας.

Οι Συστάσεις εναρμονίζονται με το νέο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας που προβλέπει Δράση χρηματοδότησης των ΕΥ  καθώς και το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Σταθερότητας το οποίο περιλαμβάνει οικονομική στήριξη για αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων που εμπλέκονται σε ΕΥ,  και  για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς  συνεργασίες. Επιπρόσθετα οι Συστάσεις οδηγούν στοχευμένα  τους ενδιαφερόμενους  προς Διεθνείς Καλές Πρακτικές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Η Τελική Έκθεση της Επιτροπής, οι Συστάσεις των Εμπειρογνωμόνων και τα επόμενα βήματα για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής 2021-27 παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΓΓΕΚ την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».