Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε Εναρκτήρια Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Ενέργεια» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκαν επιγραμματικά τα κάτωθι:

Υποδοχή – Καλωσόρισμα – Γνωριμία με τα μέλη της – Εισαγωγή στη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης για την τρέχουσα περίοδο – Παρουσίαση προσδοκώμενων από τη ΓΓΕΤ – Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης & συμπερασμάτων της προηγούμενης περιόδου στο Τομέα Ενέργειας – Παρουσίαση κριτηρίων των υφιστάμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων  – Οριοθέτηση στοιχείων που πρέπει να περιέχει η μια σύντομη παρουσίαση ανά προτεινόμενη δράση – Συζήτηση προτάσεις – νέων δραστηριοτήτων – Επιμερισμός παρουσίασης των δραστηριοτήτων στα μέλη της Επιτροπής

Ορισμός (όπου χρειαστεί) υποομάδων και ορισμός υπεύθυνων  – Παρουσίαση και συζήτηση για τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά εργαλεία – Οριοθέτηση Χρονοδιαγράμματος της Πλατφόρμας Ενέργειας και καθορισμός των επόμενων δράσεων, παρουσίασης των στοιχείων ανά δράση στην επόμενη συνάντησης της επιτροπής και ορισμός/ επιλογής πιλοτικών δράσεων κτλ.