Πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 η 2η συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στις ΤΠΕ, εθνικοί εκπρόσωποι για τις ΤΠΕ στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα ΤΠΕ, εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, βασικές επιχειρήσεις καθώς και Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της 1ης συνάντησης, η αναζήτηση συνεργειών με τις σχεδιαζόμενες δράσεις των περιφερειών και η διατύπωση προτάσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Συντονιστής της πλατφόρμας ήταν ο κ. Βασίλης Γογγολίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Ε.Μ.Π, MSc, στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιαμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.