Στις 17 Φεβρουρίου  2014 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα του Τουρισμού. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον τομέα Τουρισμού και τον τομέα Πολιτισμού, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων του τομέα, Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ/ΤΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα του Τουρισμού, επιχειρήσεις καθώς και εκπρόσωποι Περιφερειών και μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Συντονίστρια της πλατφόρμας είναι η Δώρα Φαρμάκη,  στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ